Priprava in izvedba prenove ali novogradnje

Inženirske storitve običajno vsebujejo več spodaj naštetih sklopov in jih navedemo v dogovor ali pogodbo z naročnikom.

PRIPRAVA INVESTICIJE

1. Svetovanje pri pripravi prenove / novogradnje
 •  Svetovanje pri načrtovanju prenove / svetovanje pri pripravi idejnih načrtov,
 •  svetovanje pri pridobitvi upravnih dovoljenj (kadar so potrebna),
 •  sodelovanje s projektanti pri izdelavi načrtov pri novogradnji.

2. Ocena stroškov prenove / novogradnje

 •  Ogled objekta / pregled načrtov in projektantskega popisa del pri novogradnji,
 •  izmere in izdelava preprostega načrta za izračun količin,
 •  izdelava podrobnega seznam predvidenih del prenove,
 •  izdelava ocene stroškov prenove / ocena stroškov pri novogradnji, če nimate projektantskega predračuna.
3. Izbor izvajalcev in pogodbe za izvedbo del
 •  Priprava dokumentacije za zbiranje ponudb,
 •  pridobivanje in pregled ponudb, 
 •  priprava ali uskladitev pogodb za izvedbo del.

IZVEDBA INVESTICIJE

4. Koordinacija del
 •  Časovno usklajevanje posameznih izvajalcev,
 •  dogovarjanje o morebitnih spremembah in dodatnih delih,
 •  spremljanje poteka del,
 •  preverjanje skladnosti del z načrti in tehnično dokumentacijo,
 •  kontrola skladnosti poteka del s terminskim načrtom
 •  nadzor kakovosti izvedenih del,
 •  opozarjanje na morebitne pomanjkljivosti v izvedbi in pregledi po popravilu napak.
5. Kontrola obračunov v času izvajanja del

Če dela trajajo dlje časa in je pred zaključkom del potrebno vmesno obračunavanje in plačilo del.

ZAKLJUČEK INVESTICIJE

6. Pregled po končanih delih in kontrola končnega obračuna izvedenih del
 •  Pregled celovitosti in kakovosti izvedenih del z izvajalcem,
 •  zapisnik z navedbo morebitnih ugotovljenih očitnih napak in rokom popravila,
 •  kontrola skladnosti obračuna z dejansko izvedenimi deli.
7. Primopredaja del
 •  Kontrola odprave ugotovljenih očitnih napak,
 •  zapisnik o primopredaji,
 •  potrditev obračuna, ki je podlaga za izdajo računa naročniku.